Nhằm tiếp tục quán triệt thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng các nội dung quan trọng nhằm giải quyết các vấn đề cấp bách thực tiễn phát sinh và cụ thể hóa các chủ trương lớn, nhiệm vụ quan trọng tạo đà cho sự phát triển kinh tế bền vững.

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đạt được những kết quả tích cực, tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 đạt 9.062,6 tỉ đồng, tăng 27,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa đạt 5.863 tỉ đồng (tăng 56,6% so với cùng kỳ), thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 2.849 tỉ đồng (tăng 31,4% so với cùng kỳ).

Tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt hơn 9 nghìn tỉ đồng. Ảnh: NT
Tổng thu ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đạt hơn 9.000 tỉ đồng. Ảnh: NT

Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện trong 5 tháng đầu năm đạt gần 9.649,1 tỉ đồng (tăng 2,9%). Trong đó, vốn ngân sách nhà nước đạt 1.285,8 tỉ đồng (tăng 44,8%); vốn tín dụng đạt 83 tỉ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ gần 402,9 tỉ đồng (tăng 44,8%); vốn ngoài nhà nước đạt 7.318,7 tỉ đồng (tăng 1,3%) và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 540,7 tỉ đồng.

Tổng vốn đầu tư công do địa phương quản lý nguồn ngân sách nhà nước đã giao là 3.107,76 tỉ đồng, số vốn giải ngân 5 tháng đầu năm đạt 1.194,8 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm chỉ đạo, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Trong 5 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh Ninh Bình có 340 doanh nghiệp đăng ký thành lập mớivới tổng số vốn đăng ký đạt 21.139,6 tỉ đồng (tăng gấp 30 lần so với cùng kỳ), có 128 doanh nghiệp hoạt động trở lại.

7 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại (tăng 33 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ); đăng ký thay đổi cho 355 lượt doanh nghiệp (tăng 22% so với cùng kỳ).

NGUYỄN TRƯỜNG